Prawo do odstąpienia od umowy

   7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od
niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14
(czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
Ekosan Dariusz Sienica ul. Księdza Stanisława Brzóski 59, 08-110 Siedlce
lub mailowo na adres: sklep@ekoszale.pl
   7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu
w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą
elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
  7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła
Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
  7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą
elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7. 7. Regulaminu. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
  7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowod u jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
  7. 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
  7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
  7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w wypadkach:
  7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
  7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
  7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
  7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7.9. 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
  7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
  7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
  7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
  7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
  7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
  7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym
nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.(na przykład pocztą elektroniczną).